beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING ONDERSTEUNING CHRISTENEN BURKINA FASO
versie 2019

Introductie
Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso is een kleine organisatie van vrijwilligers, gevestigd in
Meppel. De Stichting is opgericht in 2005 door Gert en Anja de Groot.

Algemene doelstelling
Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso heeft als doelstelling om projecten voor onderwijs en
geloofsontwikkeling in Burkina Faso te ondersteunen.

Visie en missie
Onderwijs is de beste manier om de arme bevolking een betere toekomst te geven. Het bouwen van
scholen vanuit een christelijke visie wordt door de regering gesteund. Onze Stichting helpt om:
· arme mensen te helpen om hun kinderen naar school te laten gaan;
· het land te helpen in haar ontwikkeling door kinderen op te leiden voor een grotere bijdrage aan
de gemeenschap;
· de kinderen te vertellen over de bijbel en ze de weg van Jezus te laten zien;

Werkwijze
Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso werkt samen met Pastor Joseph Savadogo, woonachtig in
Ouagadougou, de hoofdstad van Bukina Faso.
Joseph Savadogo heeft tijdens zijn verblijf in Nederland in 1998, 2002, 2008 en 2015 veel van zijn visie gedeeld met
Gert en Anja de Groot. In 2005, 2010 en 2014 is de familie De Groot naar Burkina Faso geweest om met eigen ogen
te zien waar Joseph zich toe geroepen voelt.

De Stichting steunt Joseph in drie projecten:
1. Kerk
Hij heeft een eigen christelijke kerk gebouwd waar hij zelf voorganger is.
2. Evangeliseren
Hij evangeliseert, dient en leert in verschillende dorpen en plaatsen in zijn land.
3. Scholenbouw
Onder zijn leiding is een school voor voortgezet onderwijs gebouwd in Boussé, 56 km buiten Ouagadougou.
Er zijn 3 gebouwen met elk 4 lokalen voor ca. 500 leerlingen.
Daarnaast is een directie/administratiegebouw gerealiseerd.

De stichting werft in Nederland fondsen om de genoemde projecten in Burkina Faso te realiseren.
We geven voorlichting tijdens presentaties aan diverse groepen van belangstellenden. Daarin vertellen we
over de genoemde projecten en de problematiek in Burkina Faso.
We zijn aanwezig op diverse markten om producten te verkopen waarvan de opbrengst besteedt wordt
aan de projecten.
Doordat de stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er nauwelijks overheadkosten en worden de
inkomsten vrijwel volledig aan de projecten besteed.

Wij ondersteunen in principe alleen de bouw en inrichting van de school en/of kerk. Voor de school
wordt onze financiële hulp besteed aan gebouwen, sanitaire voorzieningen, meubilair en lesmateriaal.
De school dient zelfvoorzienend te zijn wat betreft de dagelijkse exploitatie. De kosten van onderwijzend
personeel moeten gedekt worden uit de ouderbijdragen en eventuele overheidsbijdragen.
De zorg dat het management de school zelfstandig draaiende kan houden en de zorg dat de kwaliteit en
duurzaamheid van het onderwijs op de school gewaarborgd is, ligt bij de het bestuur en de directie van de
school. Als grondlegger is Joseph Savadogo daar nadrukkelijk bij betrokken. De stichting kan hierin
slechts een luisterend oor zijn en advies geven.

De taken van de bestuursleden

De voorzitter:
· Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;
· Het naar buiten treden namens de stichting;
· Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland;
· Opstellen van beleidsplannen en (jaar)verslagen;
· Publiciteit;
· Geven van gastlessen en presentaties.

De secretaris:
· Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen;
· Behandelen en archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
· Meedenken over voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Nederland;
· Mede opstellen van beleidsplannen en (jaar)verslagen;
· Mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland;
· Maken van PR materiaal.

De penningmeester:
· Het volgen van de inkomsten en uitgaven;
· Financiële administratie van de stichting in het algemeen;
· Meedenken over voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Nederland;
· Het naar buiten treden namens de stichting;
· Mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland;
· Onderhouden van de website.

Taken vrijwilligers
De volgende taken worden vervuld door vrijwilligers. Ook bestuursleden kunnen deze vrijwilligerstaken
mede uitvoeren:
· Voorlichting en fondsenwerving;
· Mede organiseren van fondsenwervende activiteiten en voorlichting;
· Bemensen verkoopacties.

Beloningsbeleid
Vrijwilligers (inclusief bestuursleden) kunnen gemaakte kosten en tijdsinvestering, in het kader van de
uitvoering van de taken voor de stichting, declareren.
Voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen houden wij rekening met de maximum bedragen die de
belastingdienst hanteert. Wij blijven onder dit maximum bedrag waardoor de vrijwilliger geen
belasting hoeft te betalen over de vergoeding en de stichting deze vergoedingen niet hoeft door te geven
aan de belastingdienst. Dit betekent:
· Vrijwilligers van 23 jaar en ouder kunnen een vergoeding krijgen van maximaal € 4,50 per uur met een
maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar.
· Vrijwilligers jonger dan 23 jaar kunnen een vergoeding krijgen van krijgen maximaal € 2,50 per uur
met een maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar.
· Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten, bijvoorbeeld reiskosten, kosten
voor papier, inkt en postzegels, etc. Voor reiskosten gemaakt met eigen auto kan een kostendekkende
kilometerprijs vergoed worden.
Omdat Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso door de belastingdienst is aangewezen als
ANBI, kunnen vrijwilligers kosten aftrekken van de inkomstenbelasting, mits ze aan een aantal
voorwaarden voldoen. De vrijwilliger ziet af van de vergoeding en mag dit als gift aftrekken. De hoogte
van de gift is gelijk aan het bedrag van de vergoeding (voor autokosten geldt een vast bedrag).
Bovenstaande informatie heeft betrekking op de situatie geldig voor 2013. Actuele informatie over
vrijwilligersvergoedingen en aftrek van giften is te vinden op de website van de belastingdienst
www.belastingdienst.nl .
Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso streeft er naar om de vergoedingen aan bestuursleden
en vrijwilligers zo laag mogelijk te houden, zodat zo veel mogelijk inkomsten aan de doelstelling besteed
kunnen worden.
Sinds de oprichting zijn er geen vergoedingen betaald aan bestuursleden en vrijwilligers.