Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING ONDERSTEUNING CHRISTENEN BURKINA FASO

versie 2022


Introductie

Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso is een kleine organisatie van vrijwilligers, gevestigd in

Meppel. De Stichting is opgericht in 2005 door Gert en Anja de Groot.
 

Algemene doelstelling

Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso heeft als doelstelling om projecten voor onderwijs en

geloofsontwikkeling in Burkina Faso te ondersteunen.
 

Visie en missie

Onderwijs is de beste manier om de arme bevolking een betere toekomst te geven. Het bouwen van

scholen vanuit een christelijke visie wordt door de regering gesteund. Onze Stichting helpt om:

· arme mensen te helpen om hun kinderen naar school te laten gaan;

· het land te helpen in haar ontwikkeling door kinderen op te leiden voor een grotere bijdrage aan

de gemeenschap;

· de kinderen te vertellen over de bijbel en ze de weg van Jezus te laten zien;
 

Werkwijze

Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso werkt samen met Pastor Joseph Savadogo, woonachtig in

Ouagadougou, de hoofdstad van Bukina Faso.

Joseph Savadogo heeft tijdens zijn verblijf in Nederland in 1998, 2002, 2008 en 2015 veel van zijn visie gedeeld met

Gert en Anja de Groot. In 2005, 2010 en 2014 is de familie De Groot naar Burkina Faso geweest om met eigen ogen

te zien waar Joseph zich toe geroepen voelt.
 

De Stichting steunt Joseph in drie projecten:

1. Kerk

Hij heeft een eigen christelijke kerk gebouwd waar hij zelf voorganger is, genaamd Effatha.

2. Evangeliseren

Hij evangeliseert, dient en leert in verschillende dorpen en plaatsen in zijn land.

3. Scholenbouw

Onder zijn leiding is een school voor voortgezet onderwijs gebouwd in Boussé, 56 km buiten Ouagadougou, genaamd Lycé'Privé Nephtali.
Er zijn 3 gebouwen met elk 4 lokalen voor ca. 500 leerlingen. Daarnaast is een directie/administratiegebouw gerealiseerd.


De stichting werft in Nederland fondsen om de genoemde projecten in Burkina Faso te realiseren.

We geven voorlichting tijdens presentaties aan diverse groepen van belangstellenden. Daarin vertellen we

over de genoemde projecten en de problematiek in Burkina Faso.

We zijn aanwezig op diverse markten om producten te verkopen waarvan de opbrengst besteedt wordt

aan de projecten.

Doordat de stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er nauwelijks overheadkosten en worden de

inkomsten vrijwel volledig aan de projecten besteed.


Wij ondersteunen in principe alleen de bouw en inrichting van de school en/of kerk. Voor de school

wordt onze financiële hulp besteed aan gebouwen, sanitaire voorzieningen, meubilair en lesmateriaal.

De school dient zelfvoorzienend te zijn wat betreft de dagelijkse exploitatie. De kosten van onderwijzend

personeel moeten gedekt worden uit de ouderbijdragen en eventuele overheidsbijdragen.

De zorg dat het management de school zelfstandig draaiende kan houden en de zorg dat de kwaliteit en

duurzaamheid van het onderwijs op de school gewaarborgd is, ligt bij de het bestuur en de directie van de

school. Als grondlegger is Joseph Savadogo daar nadrukkelijk bij betrokken. De stichting kan hierin

slechts een luisterend oor zijn en advies geven.
 

De taken van de bestuursleden
 

De voorzitter:

· Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;

· Het naar buiten treden namens de stichting;

· Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland;

· Opstellen van beleidsplannen en (jaar)verslagen;

· Publiciteit;

· Geven van gastlessen en presentaties.


De secretaris:

· Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen;

· Behandelen en archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

· Meedenken over voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Nederland;

· Mede opstellen van beleidsplannen en (jaar)verslagen;

· Mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland;

· Maken van PR materiaal.


De penningmeester:

· Het volgen van de inkomsten en uitgaven;

· Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

· Meedenken over voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Nederland;

· Het naar buiten treden namens de stichting;

· Mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland;

· Onderhouden van de website.


Taken vrijwilligers

De volgende taken worden vervuld door vrijwilligers. Ook bestuursleden kunnen deze vrijwilligerstaken

mede uitvoeren:

· Voorlichting en fondsenwerving;

· Mede organiseren van fondsenwervende activiteiten en voorlichting;

· Bemensen verkoopacties.


Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of beloning voor hun inspanningen. Eventuele gemaakte kosten voor de stichting zullen na goedkeuring worden vergoed.